Algemene voorwaarden

Onder Merkspul.nl in deze algemene voorwaarden wordt verstaan
Handelsonderneming Aquatrades Merkspul.nl
met BTWnr.NL135749086B01 gevestigd :
Tuinstraat 138
2921 XM Krimpen aan den IJssel
En is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24427173 als waar ook deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op verzoek worden deze voorwaarden digitaal dan wel schriftelijk aan u gezonden.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de rechtsbetrekkingen waarbij merkspul.nl optreedt als leverancier van producten.

Overeenkomst.
De koopovereenkomst tussen merkspul.nl en de koper komt tot stand op het moment dat een bestelling is betaald. Merkspul.nl behoud zich het recht voor de producten die niet binnen tien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog na deze tien dagen wordt betaald, zal de levering van dit product onder voor behoud van beschikbaarheid en eventuele prijswijzigingen worden geleverd.

Prijzen.
Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Merkspul.nl heeft het recht prijzen te wijzigingen en is niet verantwoordelijk voor het verkeerd plaatsen van foto s of prijzen. Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.

Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen van merkspul.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Verzendkosten.
Alle prijzen van de artikelen onder Ä 100,00 zijn exclusief verzendkosten.
De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor elk pakket Ä 7,50 per bestelling tot 30 KG ongeacht het aantal artikelen.
Merkspul.nl verstuurd eventueel op verzoek onder rembours: de verzendkosten hiervoor bedragen tot 30 kilo Ä. 20,00 en geeft merkspul.nl het recht het door de koper opgegeven adres te controleren op de echtheid daarvan.
Internationale verzendkosten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij merkspul.nl. Bestellingen zullen standaard geleverd worden via My Shipper. Eventueel kunnen bestellingen op afspraak worden afgehaald op bovengenoemde vestigingsadres. LET OP : Indien u om welke reden dan ook wil afzien van uw bestelling, dan dient u binnen 48 uur te reageren via email of telefoon. Merkspul.nl gaat er van uit wanneer u niet binnen deze termijn heeft gereageerd de opdracht bindend is.

Levertijden.
Merkspul.nl verzend de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres mits de artikelen voorradig zijn of anders overeengekomen is. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Merkspul.nl zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden als gevolg van het overschrijden van de levertijden. Merkspul.nl zorgt voor bezorging per post of verzending naar eigen keuze. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering zodra de producten betaald zijn. Merkspul.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelte na te komen. Extra kosten voor de nalevering zullen door merkspul.nl worden gedragen. Merkspul.nl hanteert een maximale levertermijn van dertig dagen, onder voor behoud van beschikbaarheid. Na overschrijding van maximale levertijd is de koper gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Indien het pakket geweigerd wordt door de te late levering en derhalve retour wordt gestuurd naar merkspul.nl zullen deze kosten ten laste van de retournerende partij komen, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

Garantie.
Op alle nieuwe artikelen aangeboden in de webshop geld een fabrieksgarantie van 1 jaar tenzij anders vermeld. Op gebruikte artikelen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

Retourneren van artikelen.
Volgens de wet "kopen op afstand" kunt U indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet binnen 7 werkdagen retourneren. U kunt het artikel indien ongebruikt en in onbeschadigde verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder van opgaaf van reden terugzenden aan merkspul.nl op het bovengenoemde vestigingsadres. Merkspul.nl zal na correcte ontvangst van de goederen het volledige bedrag inclusief verzendkosten binnen 3 werkdagen terugstorten op de rekening van de koper. De kosten voor het retour zenden zijn echter voor de koper. Merkspul.nl is ten alle tijden gerechtigd de geretourneerde artikelen te weigeren als het item of de verpakking is beschadigd, er onderdelen ontbreken of als daar het vermoeden toe is.

Communicatie.
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen u en merkspul.nl, dan wel tussen merkspul.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en merkspul.nl, is merkspul.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van merkspul.nl.

Overmacht.
Merkspul.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van gerechtelijke macht te ontbinden. Merkspul.nl zal dit schriftelijk aan u mee meedelen, zonder dat merkspul.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan merkspul.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Diversen. Indien u aan merkspul.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is merkspul.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan merkspul.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door merkspul.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat merkspul.nl deze Voorwaarden soepel toepast.< Indien ÈÈn of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met merkspul.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door merkspul.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Merkspul.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Copyright © 2015 Merkspul.nl | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Garantie en defecten